سماوری که به بزم حسیــن می جوشـد
بخار رحمت آن جُــــرم خلق مــی پــوشد
حدیث باده و تسنیم و سلسبیل کم گوی
بگو حکایت مـستی که چای می نوشــد
«حضرت آیت الله سید احمد نجفی»

چای روضه