آنان كه جز وصال تو گنجي نديده‌اند

لطفي در اين سراي سپنجي نديده‌اند

گفتي: عجيب نيست كه مردان كربلا

گشتند شرحه شرحه و رنجي نديده‌اند؟

باور نمي‌كنم كه بر آن چهره‌هاي سرخ

هنگام مرگ چين و شكنجي نديده‌اند

گفتم: زنان مصر چگونه در آزمون

دستي بريده‌اند و ترنجي نديده‌اند؟!

مردان مرد نيز به ميدان عاشقي

در تيغ‌ها درخشش گنجينه ديده‌اند

آنان كه عاشقانه سرودند از حسين

خود را اسير قافيه‌سنجي نديده‌اند

محمدرضا ترکی

فهرست مطالب