پنجاه و پنجمین نشست باشگاه قرآنی نور

امامزاده قاضی الصابر – 8 آذرماه 1398

سوره: سوره مبارکه حشر

موضوع : تدبر در سوره مبارکه حشر

جناب آقای حمیدزاده – 30 دقیقه

سرکار  خانم محمدی – 10 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 80 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 82 دقیقه

فهرست مطالب