پنجاه و هفتمین نشست باشگاه قرآنی نور

شهر مقدس قم – 10 و 11 بهمن ماه 1398

سوره: سوره مبارکه صف

موضوع : تدبر در سوره مبارکه صف

سرکارخانم حمیدی و جناب آقای حمیدزاده – 61 دقیقه

خانم دکتر حق جو – 31 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 51 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 158 دقیقه

جناب آقای گلزاری – 5 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 25 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 112دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 44 دقیقه

فهرست مطالب