پنجاه و ششمین نشست باشگاه قرآنی نور

امام زاده قاضی الصابر – 13 دی ماه 1398

سوره: سوره مبارکه حشر

موضوع : شهادت سردار سلیمانی و تدبر در سوره مبارکه حشر

[us_btn label=”نشست قبل” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorquran.ir%2F%25D9%25BE%25D9%2586%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2587-%25D9%2588-%25D9%25BE%25D9%2586%25D8%25AC%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2586-%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25B3%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2586%25DB%258C-%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%258C-%25D8%25A2%2F|title:%D9%86%D9%88%D8%AF%20%D9%88%20%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D8%A7%D9%87%201401||” iconpos=”right”][us_btn label=”نشست بعد” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorquran.ir%2F%25D9%25BE%25D9%2586%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2587-%25D9%2588-%25D9%2587%25D9%2581%25D8%25AA%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2586-%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25B3%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2586%25DB%258C%25D8%258C-%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25B1-%25D9%2585%2F|title:%D9%86%D9%88%D8%AF%20%D9%88%20%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D8%A7%D9%87%201401||” iconpos=”right”][us_image image=”4898″ size=”full” align=”center”]

فهرست مطالب