پنجاهمین نشست باشگاه قرآنی نور

امامزاده صالح بین موسی الکاظم – پنج شنبه 1398/4/6

سوره: سوره مبارکه قصص و مرور سور طواسین

موضوع : ایمان

خانم محمدی –  11 دقیقه

آقای خواجه محمودآباد – 20 دقیقه

خانم حجابی –  16 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 23 دقیقه

فهرست مطالب