يا رب زغمش تا چند اشکم ز بصر آيد

يا رب زغمش تا چند اشکم ز بصر آيد
بنشسته سر راهش ، شايد ز سفر آيد
تا چند بنالم زار شب تا سحر از هجرش
كوكب شِمُرم هر شب ، شايد كه سحر آيد
هر دم كه رخش بينم خواهم دگرش ديدن
بازش نگرم شايد يك بار دگر آيد
از ديده نهان اما اندر دل من جايش
او را طلبم هر شب شايد كه ز در آيد
با كس نتوانم گفت من راز درون خویش
كز درد غم هجرش دل را چه به سر آيد
مي سوزم و مي سازم از درد فراق اما
تير غم او بر دل افزون ز شمَر آيد
“حيران” به فغان تا کی با محنت و غم همدم
یارب نظری کان شاه از پرده بدر آید

“از اشعار علامه میرجهانی(ره) برای امام زمان(عج)”
مطلب ارسالی توسط محمد سلیمانی

فهرست مطالب