هفدهمین نشست باشگاه خیلی خیلی خوب و پر بار بود جای هر کسی که نیامد خالی!

«به صحرا شدم، عشق باریده بود و زمین تر شده بود؛ چنانکه پای به برف فرو شود، به عشق فرو شدم.»

فهرست مطالب