لحظه دیدار نزدیک است

باز من دیوانه ام، مستم

باز گویی در جهان دیگری هستم؛

باز می لرزد دلم، دستم

پی نوشت: دلم برای رمضان قیلی ویلی می رود..:)

فهرست مطالب