هفتاد و چهارمین نشست باشگاه قرآنی نور

دبیرستان فائزون – جمعه 1400/6/12

سوره: سوره مبارکه ذاریات

موضوع : تدبر در سوره مبارکه ذاریات

الناز ابراهیمی، محمد دائمی، محسن ابراهیمی، زهره بازیاری، مریم سادات فاطمی، زهرا گلزاری – 6 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 7 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 18 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 11 دقیقه

فهرست مطالب