هفتاد و هفتمین نشست باشگاه قرآنی نور

دبیرستان فائزون – جمعه 1400/9/12

سوره: سوره مبارکه ذاریات

موضوع : تدبر در سوره مبارکه ذاریات

استاد هانی چیت چیان – 17 دقیقه

خانم ابراهیمی و تدوین صوتی خانم مدرسی – 8 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 13 دقیقه

خانم ها پیله ور و فاطمی – 4 دقیقه

5. پادکست صوتی خلاصه نشست 76: واقع بودن دین

خانم ها پیله ور و فاطمی – 4 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 8 دقیقه

خانم محمدی – 23 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 41 دقیقه

خانم پیله ور – 8 دقیقه

فهرست مطالب