هفتاد و سومین نشست باشگاه قرآنی نور

مدرسه فائزون – جمعه 1400/5/8

سوره: سوره مبارکه صافات

موضوع : خدای شما یکی است، توحید را باید زندگی کرد

خانم ها ابراهیم و هدایتی و آقای دائمی – 11 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 38 دقیقه

سرکار خانم قائمی – 17 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 37 دقیقه

فهرست مطالب