هفتاد و دومین نشست باشگاه قرآنی نور

مجازی در فضای اسکای روم – جمعه 1400/4/11

سوره: سوره مبارکه صافات

موضوع: توحید در سوره مبارکه صافات

استاد هانی چیت چیان – 15 دقیقه

خانم صائمی – 28 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 39 دقیقه

خانم محمدی – 23 دقیقه

استاد هانی چیت چیان –  1 ساعت و 19 دقیقه

فهرست مطالب