هشتاد و پنجمین نشست باشگاه قرآنی نور

دبیرستان فائزون – جمعه 1401/5/14

سوره: سوره مبارکه ذاریات

موضوع : تدبر در سوره مبارکه ذاریات

خانم ها فاطمی، رضایی و گلزاری – 4 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 58 دقیقه

خانم دکتر حق جو – 11 دقیقه

خانم ها پیله ور و فاطمی – 4 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 46 دقیقه

فهرست مطالب