هشتاد و هشتمین نشست باشگاه قرآنی نور

دبیرستان فائزون – 13 آبان ماه 1401

سوره: سوره مبارکه یس

موضوع : تدبر در سوره مبارکه یس