هشتاد و سومین نشست باشگاه قرآنی نور

مسجد جمکران قم – جمعه 1401/3/13

سوره: سوره مبارکه عادیات

موضوع : مجاهدت و کنودی

استاد هانی چیت چیان – 16 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 4 دقیقه

2 دقیقه

سرکار خانم ها دکتر حق جو، دکتر مشحون، حجابی، کرمانی و جناب آقای حمیدزاده – 13 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 9 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 29 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 13 دقیقه

فهرست مطالب