هشتاد و یکمین نشست باشگاه قرآنی نور

مدرسه فائزون – جمعه 1401/1/12

سوره: سوره مبارکه نازعات

موضوع : تدبر در سوره مبارکه نازعات

[us_btn label=”نشست قبل” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorquran.ir%2F%25d9%2587%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a2%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%258c-%25d9%2588%25db%258c%25da%2598%25d9%2587-%25d8%25a8%2F|title:%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%201400||”][us_btn label=”نشست بعد” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorquran.ir%2F%25d9%2587%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a2%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b1%2F|title:%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%

85%D8%A7%D9%87%201401||” iconpos=”right”][us_image image=”4700″ size=”full” align=”center”]

    استاد هانی چیت چیان – 24 دقیقه

    استاد هانی چیت چیان – 54 دقیقه

    استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 8 دقیقه

    فهرست مطالب