هشتادمین نشست باشگاه قرآنی نور

دبیرستان فائزون –  13 اسفند ماه 1399

سوره: مروری بر سوره ها

موضوع :ویژه برنامه از تولد تا تولد

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 10 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 11 دقیقه

خانم ها گلزاری، پیله ور، قربانی، سعیدی، رحمانی، حسینی – 9 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 16 دقیقه

خانم ها گلزاری، رضایی، فاطمی، زعیم کهن – 7 دقیقه

خانم پیله ور – 6 دقیقه

خانم دکتر حق جو – 26 دقیقه

فهرست مطالب