هشتادمین نشست باشگاه قرآنی نور

مدرسه فائزون – جمعه 1400/12/13

سوره: سور مبارکه طواسین، مسبحات و ملائکه

موضوع : ویژه برنامه از تولد تا تولد

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 10 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 11 دقیقه

خانم ها گلزاری، پیله ور، قربانی، سعیدی، رحمانی، حسینی – 9 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 16 دقیقه

خانم ها گلزاری، رضایی، فاطمی، زعیم کهن – 7 دقیقه

خانم پیله ور – 6 دقیقه

خانم دکتر حق جو – 26 دقیقه