این عکسی از سفره ی افطار ماست، البته این همه نعمت سر یک سفره آن هم برای افطاری واقعا خجالت آور است. حقا که باید خیلی ساده تر از این حرف ها باشد! اما با وضع موجود به خودم گفتم امشب سر افطار سعی کن یک قلم چیزی که هوسش را خیلی داری اصلا نخوری! ببین اصلا آدم این کار ها هستی؟ حالا بماند که من سربلند از این آزمون بیرون آمدم یا نه، اما شما هم یک همچین آزمونی ازخودتان بگیرید!

 

پی نوشت: عنوان، بخشی از خطبه ی امیرالمومنین در وصف متقین است، ” نفسش از دستش به گرفتاری و رنج مبتلاست”