نشست چهل و چهارم – تدبر در سوره مبارکه شعرا – بخش اول

استاد هانی چیت چیان- 6 دقیقه

دانلود صوت        دانلود متن

فهرست مطالب