نشست پنجاه و پنجم –  قرائت آیاتی از سوره حشر/ مرور مطالب سوره حدید

آقای حمیدزاده  – 30 دقیقه

فهرست مطالب