نشست پنجاه و هفتم -مرور کوتاهی بر سوره مبارکه حدید و سوره مبارکه حشر

سرکار خانم حمیدی و جناب آقای حمیدزاده  – 61 دقیقه

فهرست مطالب