نشست پنجاه و هفتم -بخش دوم تدبر در سوره مبارکه صف

استاد هانی چیت چیان – 112 دقیقه

فهرست مطالب