نشست پنجاه و ششم – هدیه آیاتی از سوره فجر به روح سردار شهید سلیمانی و قرائت دعای فرج

جناب آقای حمیدزاده  – 8 دقیقه

فهرست مطالب