هشتاد و هفتمین نشست باشگاه قرآنی نور

مشهد مقدس – 13 تا 15 مهر ماه 1401

سوره: سوره مبارکه توبه و یس

موضوع : تحلیل مسائل روز و ورود به سوره مبارکه یس

استاد هانی چیت چیان – 67 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 57 دقیقه

خانم دکتر حق جو – 26 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 76 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 66 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 62 دقیقه