نشست هفتاد و هفتم – تدبر در سوره مبارکه ذاریات – زندگی انسان ففرو الی الله

استاد هانی چیت چیان – 17 دقیقه

دانلود صوت        دانلود متن

فهرست مطالب