نشست هفتاد و هفتم – تدبر در سوره مبارکه ذاریات – ثمر دادن انسان با استفاده از نظام زوجیت

استاد هانی چیت چیان – 8 دقیقه

دانلود صوت        دانلود متن

فهرست مطالب