نشست هفتاد و هفتم – تدبر در سوره مبارکه ذاریات – انسان موجودیست با دو بعد زمین و آسمان

استاد هانی چیت چیان – 13 دقیقه

دانلود صوت        دانلود متن

فهرست مطالب