نشست هفتاد و نهم – تدبر در سوره مبارکه مرسلات – بخش چهارم – پرسش و پاسخ و جمع بندی سوره مبارکه مرسلات

استاد هانی چیت چیان – 36 دقیقه

دانلود صوت        دانلود متن

فهرست مطالب