نشست هفتاد و نهم – تدبر در سوره مبارکه مرسلات – بخش سوم – اهمیت رکوع در نظام الهی و سوره مبارکه مرسلات

خانم محمدی و استاد هانی چیت چیان – 32 دقیقه

دانلود صوت        دانلود متن

فهرست مطالب