نشست هفتاد و نهم – تدبر در سوره مبارکه مرسلات – بخش دوم – مرور بر سوره مرسلات با محوریت چگونگی بهره مندی از ذکر برای درمان کذب

استاد هانی چیت چیان – 29 دقیقه

دانلود صوت        دانلود متن

فهرست مطالب