نشست هفتاد و ششم – تدبر در سوره مبارکه ذاریات – بخش دوم – در توضیح ارائه سرکارخانم پیله ور

استاد هانی چیت چیان – 30 دقیقه

دانلود صوت        دانلود متن

فهرست مطالب