نشست هشتاد و چهارم – تدبر در سوره مبارکه صافات – بخش دوم

استاد هانی چیت چیان – 39 دقیقه

دانلود صوت        دانلود متن

فهرست مطالب