نشست هشتاد و نهم- گزارش نهمین ماه از فعالیت کارگروه ریحانه شناسی

کارگروه ریحانه شناسی – 3 دقیقه

متن: مریم شید پیله‌ور

صدا: زینب صافی

فیلم‌برداری: فاطمه پورمحسنی، مریم شید پیله‌ور و زهرا حسینی

موشن گرافی: فاطمه پور محسنی

تدوین صوت و تصویر: زهرا حسینی

فهرست مطالب