نشست هشتاد و چهارم – تدبر در سوره مبارکه صافات – بخش اول

استاد هانی چیت چیان – 50 دقیقه

دانلود صوت        دانلود متن

فهرست مطالب