نشست هشتادم- بخش سوم – مروری بر نکات سور ملائکه و مقدمه ورود به سوره مبارکه نازعات

استاد هانی چیت چیان- 16 دقیقه

دانلود صوت        دانلود متن

فهرست مطالب