نشست نود و دوم – نماز؛ مهم ترین ذکر زنده کننده انسان

استاد هانی چیت چیان – 25 دقیقه

دانلود صوت        دانلود متن