نشست نود و دوم – تدبر در سوره مبارکه صاد با محوریت ذکر

استاد هانی چیت چیان – 43 دقیقه

دانلود صوت        دانلود متن

فهرست مطالب