نشست نودم- تاملی در مفهوم “بیت”

کلیپ تصویری کارگروه ریحانه شناسی – 5 دقیقه

پژوهش و متن: فاطمه حمیدی، فائزه شفیعی و مریم شید پیله‌ور

گوینده: فاطمه پورمحسنی

موشن‌گرافی و تدوین: فاطمه پورمحسنی

فهرست مطالب