نشست سی و پنجم – تدبر در سوره مبارکه هود – بخش دوم

استاد هانی چیت چیان- 41 دقیقه

دانلود صوت        دانلود متن

فهرست مطالب