آن لیست کارهای کوچکی که قول داده بودم روی سایت بگذارمش این است. لطفا اگر مورد دیگری در ذهن دارید اضافه بفرمایید:

عیب جویی نکن!
صادق باش!
تقلب نکن!
حریص نباش!
تجسس نکن!
از نوشیدن آب لذت ببر:)
تظاهر نکن!
به گناه حتی فکر هم نکن!
نزاع نکن!
برای دیگران دعا کن:)
به خدا فکر کن…
دروغ مصلحتی نگو!
لبخند بزن:)
حسادت نکن!
به رفتارت فکر کن…
از اشتباهات دیگران بگذر
زخم زبان نزن!
سخت‌گیر نباش!
اخم‌هایت را باز کن!
حتی اگر مطمئنی حق با توست، مشاجره نکن!
بدان و آگاه باش که ناامیدی بزرگ‌ترین گناه کبیره است!
بستنی بخور و خدا را شکر کن:))
حتی در ذهنت هم به کسی تهمت نزن !
خوش‌قول باش
انتقادپذیر باش!
به لطف خدا امیدوار باش
طمع نکن!
آسان بگیر:)
کینه به دل نگیر
خوش‌بین باش:)
زودتر از دیگران سلام کن
آستانه تحملت را بالا ببر
دستان مادرت را ببوس
فال خیر بزن
از کسی که در اتوبوس روی کفشت پا گذاشته ناراحت نشو
یک نفس عمیق بکش و خدا را شکر کن
خودنمایی نکن
دیگران را ببخش
طعنه نزن
حق کسی را که حقت را ضایع کرده، ضایع نکن
غیبت نکن
در اتوبوس به دیگران جا بده
اگر به کسی حسودی‌ات می‌شود برایش دعا کن
در امتحان‌ها تقلب نکن
نعمت‌ها را بشمار

فهرست مطالب