گفـــــتم شــراب وصل به اُوباش مي دهند

با خنده گفت: بنده ي “او” باش مي دهند

فهرست مطالب