به نام خدا

به نظرم رسید که اگر یک حرکت” ابابیلی ” بزنیم. و هر کسی نکته ای که فهمیده به دستش بگیرد و بیاید خیلی از نفهمیدن ها خاکستر خواهد شد.

و البته این بار سبک نوشتنمان “سوره ای” است نه براساس جزء های قرآن. این کار را امسال در پیش گرفتم. اینکه سوره را بخوانم و بفهمم و از پراکندگی پرهیز کنم. (تدبر سوره ای انسجام دهنده است) و دیدم که خانم دکتر حق جو هم در دو متن آیینه خانه شان سوره ای نگاه کردند. 

به نظرم رسید سفره ی الفت پهن کنیم. و هر کسی هر چه دارد بیاورد و از آن جایی که ممکن است نوشتن در آیینه خانه سخت باشد. قرار بگذاریم که در انجمن گفت و گو بنویسیم جمیعا .

بسم الله

فهرست مطالب