بگو: «پليد و پاك يكسان نيستند، هر چند كثرت پليد[ها] تو را به شگفت آورد. پس اى خردمندان، عشق بورزید، باشد كه رستگار شويد.»-۱۰۰ مائده
 
ناپاکیها به طرز شگفت انگیزی زیاد شده و ظاهرا راه حل آن تنها رفتار عاشقانه (باتقوا) است.

فهرست مطالب