بسم الله الرحمن الرحیم 
خاتم الانبیا فرمود: 
الفقر فخری. 
فقر، فخر من است. 

البته این حدیث نافی همت نیست، اما نافی غم فقر هست. اگر تلاش کردیم و به فقر رسیدیم، نباید دلگیر و دلچرکین باشیم…
یا نباید حسرت بخوریم که ای کاش فلان کار را می کردم تا الان فقیر نباشم. فقر جای حسرت ندارد اما جای تلاش کردن دارد.
جور دیگر هم می توان نگاه کرد
اگر کسی تلاش کرد و باز هم فقیر بود، فخر پیامبر، آن هم به طور ستوده و مشروع بدست آورده.

فهرست مطالب