اینجا که منم از همه هیچ ترم

وآنجا که تویی از همه همه تری

رمضان مبارک:)

فهرست مطالب