اگر كسی مالی را ارث برد نمی‌شود به او گفت تو چه كار كردی این مال به تو رسید؟! این می‌گوید من كسب نكردم من ارث بردم، بخش‌هایی از قرآن كریم كسبی نیست وراثتی است! اگر كسی آن مقداری را كه فهمید، باور كرد و عمل كرد بقیه را به او می‌دهند! این از بیانات نورانی امیرالمؤمنین(ع) است كه فرمود اگر كسی به این علم‌الدراسه عمل كرد به علم‌الوارثه می‌رسد، یعنی اگر به آنچه كه می‌داند بین خود و بین خدا عمل كند، و آن را باور كند، آنچه را هم كه نمی‌داند به او می‌دهند. ما اگر در خدمت عربی مبین باشیم این را خوب بفهمیم و به مقداری كه فهمیدیم، باور كنیم و عمل كنیم و منتشر كنیم به آن عليّ حكیم نزدیك می‌شویم و این بخش علم‌الدراسهٴ ما به آن علم‌الوراثه مرتبط می‌شود، اگر ما به علم‌الوراثه رسیدیم می‌توانیم جامعه‌مان را معطّر كنیم.

علم، ظرفیتِ ظرف را اضافه می‌كند، اما امور مادی، ظرف را به خود اختصاص می‌دهد و جا را برای علم می‌بندد! این بیان نورانی حضرت علی(ع) است كه فرمود هر ظرفی با آمدن مظروف جایش تنگ می‌شود اما دل كه ظرف دانش است وقتی علم وارد آن شد، مشروح می‌شود؛ این را می‌گویند «شرح صدر».

فهرست مطالب