آقای چیت چیان گفتند اگر در پی فتح قلعه ی حقی هستی ولی مدام با شکست در عملکردت مواجه می شوی! عوض اینکه ناامید شوی و به خودت برچسب بی توفیق و گناهکار و بی خیر بزنی، عوض اینکه خودت را شماتت کنی، بگویی اصلا آخه منم آدمم؟ به راهت مطمئن تر شو! بدان مسیرت را درست انتخاب کرده ای که شیطان دست به کار شده. وقتی تو در مسیر درست باشی شیطان با همه ی قوا تلاش می کند راه تو را بزند. مطمئن باش هیچ حقی را نمی توانی بدون دردسر، بدون شکست، بدون زمین خوردن پی بگیری. چون شیطان نمی نشید که به مطلوب و خیرت همین طور بی چالش برسی. نمی نشیند که هر روز شاد و خرم بتوانی برای نماز شب بیدار شوی و خواب نمانی. ابزار شیطان ناامید کردن است. این آفت و زنجیرپای ما بچه مذهبی ها شده که سریع از در تخریب خود در می آییم، آقای چیت چیان می گفتند ما تواضع در برابر خدا را با عدم رضایت از خود و زندگی اشتباه گرفتیم. می گفتند یکسره به خودمان بابت بی توفیقی ها، شکست ها و اشتباهاتمان می توپیم و این روح آدم را کرخت می کند و هر تحرکی را در ما می کشد. می گفتند مومن شعور این را دارد که هر وقت مرتکب سو شد سریع آن سو را به حسن بدل می کند. دست روی دست نمی گذارد که شیطان به مراد و خواست دلش برسد. شیطان دقیقا همین را می خواهد. می خواهد ما به یک مشت افسرده ی بیزار از خود تبدیل شویم که از هر جبرانی غافل است و رشدش متوقف شده. 
درباب عکس، عقاب همیشه در آغاز پرکشیدن، پر میریزد اما در اوج حتی از بال زدن بی نیاز است.
بی یار نماند آنکه با یار بساخت         مفلس نشد آنکه با خریدار بساخت
مه نور از آن گرفت، کز شب نرمید     گل بوی از آن یافت مه با خار بساخت

فهرست مطالب