تا شود شیوه رفتار بشر، معتدل ازاو
سرو موزون حرکات وسکناتی بفرستد

تا که از تیربلا دور بمانیم به محشر
ز امان نامه ی ابروش براتی بفرستد

تا بیابیم یقین، برلب پیغمبر اُمّی
خواست درقالب قرآن کلماتی بفرستد

نتواند که بخواند نتواند بنویسد
ولی از فضل خود اورا درجاتی بفرستد

با علی بن ابیطالبِ او سوی خلایق
بهر ادراک خود، ازخویش صفاتی بفرستد

خواست بعداز شب معراج زپیدایش زهرا
به سراپرده عفت نفحاتی بفرستد

نقشی از جود کشد با حَسَنش برهمه عالم
با حسینش زفَلَک، فُلک نجاتی بفرستد

خواست ازگنج خرد با نفس جعفرصادق
به در خانه اندیشه زکاتی بفرستد

همه ی جان جهان بود و خدا خواست برایش
همه ی عالم هستی صلواتی بفرستد

 

افشین علا

فهرست مطالب