هنوز مرا “اهلیت گفت” نیست

کاشکی

“اهلیت شنودن” بودی…

فهرست مطالب